Federatie van Maatwerkbedrijven 4Werk rolt nieuwe strategie uit

hart1Waar liggen de kansen en bedreigingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe kunnen we komen tot een zinvolle invulling van werk voor zij die dreigen uit de boot te vallen?Wat is er nodig om de inclusie van deze doelgroep in de economie en in de samenleving te verhogen? Welk zakenmodel, organisatie? Welke wendbaarheid moet de voorgestelde strategie bezitten om het hoofd te kunnen bieden aan de verschillende scenario’s? Dit zijn enkele van de vragen die de West-Vlaamse Federatie van maatwerkbedrijven 4Werk zich stelde in 2015. Hoe onze strategie naar de hand zetten van de vele ingrijpende (r)evoluties in de toekomst?

In samenwerking met de POM en de Provincie West Vlaanderen werd gezocht naar een externe onafhankelijke organisatie die voor ons de kansen en bedreigingen in kaart bracht. Karel Volckaert van Riverrun maakte een diepgaande studie hieromtrent. Aan de hand van een professionele literatuurstudie, talrijke interviews en rondetafelgesprekken met diverse stakeholders van de sociale economie en een strategische denkoefening met de leden van 4Werk kwam hij tot 12 speerpunten die ons richting moeten geven voor de toekomst. Conclusie is onder meer dat maatwerkbedrijven niet langer als “eiland” naast de reguliere economie beschouwd worden. Voortaan willen de maatwerkbedrijven mee deel uitmaken van het hart van de economie. De West-Vlaamse Federatie van Maatwerkbedrijven 4Werk zegt dat ze niet zal toekijken en afwachten maar binnen Vlaanderen een voortrekkersrol wil opnemen door samen met de actoren sociale economie, de reguliere ondernemingen en de kennisinstellingen, proactief in te zetten op de duurzame activering van kansengroepen, met concrete initiatieven en samenwerkingen. Woensdag wordt op een persconferentie meer tekst en uitleg gegeven. (KC)