OOSTENDE – Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois lanceerde de Vlaamse Regering een visietekst om op EU-niveau een macro-regionale strategie voor de Noordzee tot stand te brengen. “De samenwerking rond de Noordzee is vandaag te gefragmenteerd”, heet het. “Er is meer coördinatie en een duidelijke gedeelde visie op de ontwikkeling van de Noordzee-regio nodig. Een nieuw strategisch verband dringt zich daarom op.”

Macro- regionale strategieën zijn bedoeld om gemeenschappelijke uitdagingen zoals groei, innovatie, milieu of klimaatverandering het hoofd te bieden. Het doel is om beschikbare middelen beter in te zetten en gezamenlijke antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen te vinden. In juni 2017 pleitte minister-president Bourgeois op de Noordzeeconferentie in Göttingen al voor de oprichting van een macro-regionale strategie voor de Noordzee. De 8 landen rond de Noordzee staan samen in voor 10% van het totale wereld-BBP en zorgen voor 22% van de totale wereldgoederenexport en 26% van de totale werelddienstenexport.

Voor deze macro-regionale strategieën worden geen nieuwe fondsen vrijgemaakt, geen nieuwe EU-structuren opgericht en wordt er geen nieuwe wetgeving aangenomen. Er wordt dus uitsluitend een beroep gedaan op bestaande middelen.

De Vlaamse regering heeft haar prioriteiten voor een regionale Noordzee-strategie vastgesteld op basis van 5 bestaande toekomstige uitdagingen en kansen: het beheer van de maritieme ruimte, de ontwikkeling van duurzame verbindingen en transport, het aanpakken van klimaatverandering, de ontwikkeling van aantrekkelijke en duurzame gemeenschappen en finaal het duurzaam realiseren van het potentieel van de blauwe economie. De visie wordt nu voorgelegd aan een interfederaal overleg. Bedoeling is om het hele traject begin 2022 uit te rollen na goedkeuring van de Europese raad.

Nood aan samenwerking

“De 21ste eeuw is de eeuw van de zeeën en oceanen”, aldus Bourgeois. “Het potentieel van de Noordzee is enorm, maar het ontbreekt aan een strategische overkoepelende visie die gedragen wordt door alle  volkeren rond de Noordzee. Ook Brexit is een game changer om op EU-27 niveau actie te ondernemen: met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in het vooruitzicht biedt een macro-regionale strategie voor de Noordzee een bijkomende manier om post-Brexit verder te blijven samenwerken.”