De stad Brugge krijgt voor het nieuwe beurs- en congresgebouw een subsidie van 515.603 euro vanuit Europese hoek. Er wordt wel een expliciete milieu voorwaarde verbonden aan de toekenning van het geld. Europa dringt aan op de aanwezigheid van een modern regenopvangsysteem. De subsidie kadert binnen het Europees project “Water Resilient Cities“, dat goedgekeurd werd binnen het subsidieprogramma “Interreg Va 2 Zeeën”.

De infrastructuur van steden is vandaag vaak niet voorzien op hevige regenval. Historische steden (met dichte bebouwing, geen ondergrondse ruimte voor waterbuffering) moeten dus op zoek naar innovatieve buffersystemen zodat ze ook daar gebruikt kunnen worden. Doel is uiteindelijk om historische steden weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering en de daar­mee gepaard gaande hevige regenval en wateroverlast. Door middel van innovatieve ingrepen moet de afvoer van regenwater dat terecht komt op het dakoppervlak voor de volle honderd procent hergebruikt kunnen worden.

De Brugse nieuwe beurshal en omgeving wordt nu door Europa als pilootproject erkend. De ontwerpers en bouwteams zullen in hun ontwerpen vernieuwende voorstellen moeten formuleren voor waterbuffering. De bedoeling is bij de ontwikkeling van de beurssite een techniek te testen en te evalueren, en vervolgens uit te breiden naar de rest van de stad. Brugge streeft al enige tijd een duurzaam klimaat- en energiebeleid na. Het stadsbestuur is er immers van overtuigd dat ook ingrepen op het stedelijke niveau mogelijk én noodzakelijk zijn om een oplossing te bieden voor de mondiale problematiek van klimaatverandering. Dit project past perfect binnen de ambities die Brugge nastreeft.