Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. Acht ziekenhuizen (zeven uit Noord West-Vlaanderen en één uit het Meetjesland) hebben die boodschap begrepen en slaan nu de handen in elkaar om patiënten in hun respectievelijke regio’s beter te kunnen helpen.

De acht Vlaamse ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden een nieuwe intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeur partner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen en bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio  aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis. Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorg strategisch plan zal dit concreet uitwerken. Voor meer gespecialiseerde zorg (zoals beenmergtransplantaties, radiotherapie, …) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg, aldus de berokken ziekenhuizen. De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis.

Er bestaan al heel wat samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken. Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt ook een governance structuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.